Jeden system
do zarządzania
kancelarią prawną

Icon24™ to kompleksowe narzędzie, które przenosi w cyfrowy świat wiele obszarów funkcjonowania biznesu – automatyzuje procesy, umożliwia pracę zdalną i sprawne zarządzanie zasobami. Tym razem doskonale sprawdza się w kancelarii prawnej.

Zarządzanie sprawami, terminami, korespondencją, rejestracja czasu pracy i rozliczenia w jednym narzędziu

DLA PARTNERÓW

Rozliczenia, zestawienia i podsumowania w aplikacji dostępnej przez przeglądarkę.

DLA SEKRETARIATU

Administracja kancelarii on-line, Terminarze i ważne czynności oraz kartoteki pracowników.

DLA PRAWNIKA

Realizacja zadań i kontakt z klientem za pomocą aplikacji w telefonie.

Kancelarie adwokackie zajmują się wieloma poufnymi informacjami i skomplikowanymi sprawami, które wymagają skrupulatnej dbałości o szczegóły. Muszą zarządzać dużą ilością informacji, w tym rejestrami klientów, informacjami rozliczeniowymi i aktami spraw, jednocześnie zapewniając zgodność z normami prawnymi i etycznymi. System zarządzania firmą może być dla kancelarii nieocenionym narzędziem usprawniającym ich działanie, zwiększającym efektywność i poprawiającym satysfakcję klientów.

Czy Twoja kancelaria jest nowoczesna?

Twoi specjaliści pracują w elastycznych godzinach, znajdują czas na prywatne zobowiązania?

Nic nie stoi na przeszkodzie aby zespół wykonywał część zadań spoza biura?

Zdalny i zabezpieczony dostęp do dokumentów, spraw i historii współpracy z klientem pozwala Twoim pracownikom na szybkie reagowanie?

Twoi klienci mają pewność, że ich dane są odpowiednio przechowywane i zabezpieczone?

Wspólna platforma do dzielenia się wiedzą bez zbędnych formalności pozwala Twoim pracownikom na rozwijanie relacji z klientami i śledzenie zmian w prawie?

Jeżeli na większość powyższych pytań odpowiadasz przecząco zastąp stare przyzwyczajenia lepszymi praktykami i zaplanuj wdrożenie cyfrowych narzędzi!

Co możesz zyskać?

Większa konkurencyjność

Elastyczność i mobilność

Bezpieczeństwo danych

Działaj sPRAWNIEj!

Aplikacja webowa dla sekretariatu i partnerów jest dostępna przez każdą przeglądarkę internetową. Dane można przechowywać w chmurze lub na serwerze kancelarii.

Twoi prawnicy wykonują swoje zadania i realizują czas pracy korzystając z aplikacji na telefonie.

Integracja

Program umożliwia eksport raportów i zestawień do plików csv i xls, co pozwala na ich dalsze analizowanie np. w programie Excel.

Funkcjonalności

Icon24™ dysponuje wszystkimi funkcjonalnościami, które przeniosą Twoją kancelarię w cyfrowy świat!

Zarządzanie projektami, zadaniami i innymi procesami biznesowymi

Projekt dotyczący sprawy

Program wspiera zarządzanie projektami prawnymi i organizacyjnymi, np. poprzez definiowanie przez użytkownika szablonów projektów. Szablony projektów należy również definiować dla prowadzonych spraw.

Program umożliwia przydzielanie konkretnym osobom klientów (opiekun klienta) oraz umożliwia kontrolę spraw prowadzonych dla danego klienta. W projekcie dotyczącym konkretnej sprawy, w jednym miejscu znajdują się wszystkie informacje o sprawie, kliencie, kontakcie, prawniku, zadaniach – w przypadku spraw jest to odpowiednik elektronicznych akt sprawy, co pozwala na zaprzestanie używania wypełnionych dokumentami teczek papierowych. System powiadomień pozwala zachować kontrolę nad terminami np. procesowymi.

Program umożliwia tworzenie schematów postępowania (workflow) np. po zakończeniu sprawy wymusza rozliczenie, przesłanie maila podsumowującego czy prośby o wypełnienie ankiety badania satysfakcji.

Zadania

Zadania

Każdą aktywność podejmowaną w ramach wykonywania obowiązków można odnotować w systemie jako zadanie lub czynności (czyli etapy zadania lub aktywność nieplanowaną). Zadania mogą być realizowane w ramach konkretnej sprawy lub kontrahenta. W ramach zadania można określić czas, jaki powinna zająć jego realizacja i weryfikować go używając stopera lub wprowadzając czas pracy ręcznie.

Nadzór nad czasem realizacji

Nadzór nad czasem realizacji 

Wiedza na temat faktycznego czasu realizacji zadań pozwala na lepsze określanie czasu podobnych czynności w przyszłości, a co  za tym idzie lepiej oszacować budżet.

Program umożliwia monitorowanie obciążenia pracownika przydzielonymi zadaniami. Pozwala to na unikanie przeciążeń, lepsze planowanie zasobów np. w związku z ofertowaniem.

Finanse i rozliczenia z klientem

Płatności

Klienci – dokumenty sprzedaży

Program pozwala na wystawienie dokumentów sprzedaży – faktur, not obciążeniowych i paragonów w wielu walutach, przy czym przeliczenia aktualnego kursu walut dzieją się automatycznie. Wystawiony dokument, w formie załącznika można wysłać do klienta definiując automatyczną wiadomość. Dodatkowo w systemie można zdefiniować konta bankowe w różnych walutach, a na wydrukach dokumentów sprzedaży podpowiadane jest konto bankowe w walucie wybranej na dokumencie.

Rozliczenia stawek

Program uwzględnia systemy rozliczeń z klientami stosowanymi przez Twoją kancelarię. Umożliwia przypisywanie indywidualnych stawek godzinowych do poszczególnych klientów, spraw, czy prawników.

W Icon24™ możesz przypisać koszty osobowe (koszty utrzymania prawników) oraz inne koszty bezpośrednie (np. opłaty, bilety) do sprawy, czy projektu według klucza godzinowego. Program umożliwia również tworzenie zestawień godzinowych do wystawianych faktur, pozwala obliczyć wynagrodzenie kancelarii według stawek godzinowych lub stawki ryczałtowej (ustalone w ramach ryczałtu limitem godzin).

Prowadzenie kancelarii

System umożliwia monitorowanie zobowiązań kancelarii wobec dostawców oraz wspomaga zarządzanie płatnościami poprzez np. przypominanie o nadchodzących terminach płatności.

W Icon24™ możesz według klucza godzinowego (lub innego) przypisać koszty pośrednie (np. czynsz najmu, koszty administracji, itp.) do sprawy/klienta.

Windykacja

Program prezentuje również spis nieopłaconych faktur uszeregowanych według daty wystawienia i pozwala na monitorowanie przeterminowanych należności oraz wysyłanie zautomatyzowanych przypomnień i ponagleń.

Zarządzanie czasem pracy

Rejestracja czasu pracy

Program automatyzuje rejestrację czasu pracy. Użytkownik może wykorzystywać stoper do pomiaru czasu lub ręcznie wprowadzać czas pracy nad poszczególnymi czynnościami.

Program rozróżnia rodzaje czasu pracy – faktyczny, efektywny (zatwierdzony), fakturowany – przełożeni mogą modyfikować wpisy czasu pracy np. do fakturowania, zachowując jednocześnie informacje o rzeczywistym czasie pracy.

Ewidencja czasu pracy

Pracownik aby potwierdzić swoją gotowość do świadczenia usług wybiera odpowiedni przycisk w aplikacji mobilnej. To samo dzieje się podczas wykonywania obowiązków służbowych poza siedzibą firmy, czy gdy konieczne jest załatwienie sprawy prywatnej. Dzięki czemu w systemie automatycznie zapisywane są wszystkie wejścia i wyjścia.

Dane potrzebne kadrom do prowadzenia ewidencji są gromadzone w jednym module ECP. Moduł ECP pozawala na nadzorowanie i sprawne rozliczanie czasu pracy całego zespołu niezależnie od posiadanych umów.

Urlop z automatycznymi zastępstwami oraz elektroniczne wnioski

Z Icon24™ składanie wniosków pracowniczych i ich akceptacja odbywa się w całości w systemie. Pełen wgląd w terminarze urlopów ułatwia podjęcie decyzji i zaplanowanie dalszych działań, przez co dobrze zarządzana nieobacność nie przerywa ciągłości pracy. Co ważne program umożliwia wyznaczenie zastępstwa w czasie nieobecności – każde zadanie, które zostało przypisane do osoby nieobecnej zostaje przypisane również do jego zastępcy.

Wirtualne kalendarze

Terminarze zadań i zajętość zasobów

Program umożliwia tworzenie wydarzeń, współdzielenie ich z innymi osobami wewnątrz kancelarii oraz kontrolę dostępności prawników. Każde zadanie, na którym odnotowano datę lub termin realizacji pojawia się na współdzielonym kalendarzu.

Dla lepszego dopasowania do potrzeb kancelarii możliwe jest ustalenie własnego słownika typów zadań i czynności tj. spotkania z klientem, akta, rozprawa itp. Dodatkowo w Icon24™ w ramach zadania z terminem można dołączyć: akta sprawy, dokumenty, osoby, a przypisani użytkownicy są automatycznie powiadamiani o nowych zadaniach. Aby niektóre szczegóły nie były dostępne dla ogółu możliwe jest oznaczanie zadania jako prywatnego.

Używając zadań możesz również rezerwować sale i sprzęt. Wszystkie rezerwacje można podejrzeć na terminarzu zajętości zasobów.

Obieg i OCR dokumentów

Zarządzanie dokumentami

Icon24™ pozwala wprowadzać i ustalać własne rodzaje dokumentów oraz skutecznie kontrolować ich przepływ w kancelarii. Stanowi repozytorium, do którego dostęp możesz ograniczyć lub rozszerzyć dla poszczególnych grup pracowników. Umożliwia automatyczne tworzenie dokumentów na podstawie danych wprowadzanych do systemu. Nadaje im unikalne numery, dzięki czemu można je szybciej wyszukać.

Dekretacja dokumentów

System Icon24™ pomaga całkowicie zautomatyzować obieg dokumentacji wpływającej do kancelarii zgodnie z przyjętą przez nią normą. Tworząc powtarzalne ścieżki akceptacji dla każdego typu dokumentu możesz mieć pewność, że zostanie on odpowiednio sprawdzony, zatwierdzony i zarchiwizowany.

Obsługa korespondencji

Program umożliwia również ewidencję korespondencji przychodzącej i wychodzącej (zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej). Daje również możliwość seryjnego wysyłania i drukowania dokumentów (np. etykiet na listy, pocztowej książki nadawczej).

Automatyczne tworzenie dokumentów na podstawie skanów

Moduł EOD pozwala skanować dokumenty do odpowiedniego katalogu. Tam zostaje wykonane rozpoznawanie treści (OCR) i uruchomiony jego obieg, czyli powtarzalna ścieżka realizacji.

Analityka

Przychody

Program generuje zestawienie przychodów od poszczególnych klientów i pozwala na obserwację historycznych danych/trendów.

Godziny pracy

W Icon24™ możesz wygenerować zestawienie liczby godzin przepracowanych przez poszczególnych prawników, co umożliwa porównywanie produktywności pracowników.

Marża

Program generuje zestawienie pokazujące marżę generowaną na poszczególnych klientach, tzn. różnice pomiędzy generowanymi przez nich przychodami a kosztami bezpośrednimi lub całkowitymi kosztami przypisanymi klientowi.

W przypadku zmiany kursu waluty historyczne dane dotyczące przychodów, efektywności pracowników itp. nie ulegają zmianie.

Więcej

Więcej

Potrzebujesz dodatkowych zestawień?

Porozmawiajmy!

Sprzedaż i promocja

CRM

W Icon24™ można prowadzić kompleksową bazę informacji o klientach i zleceniach (leady, okazje sprzedażowe), etapie sprzedaży, umowach, wystawionych dokumentach i ustaleniach. Umożliwia również łatwe sporządzanie notatek dotyczących np. kontaktów z potencjalnym klientem. Nawet jeśli opiekun danego kontrahenta jest nieobecny, przekazanie jego sprawy „w zastępstwo” nie stanowi najmniejszego problemu.

Program umożliwia zarządzanie sprzedażą usługi – np. poprzez zdefiniowanie etapów sprzedaży i monitorowanie postępów, zarządzanie okazjami sprzedażowymi, leadami i wszystkimi zadaniami związanymi ze sprzedażą. Oferuje analitykę sprzedaży – np. jaki procent nowych kontaktów kończy się sprzedażą, jaka jest skuteczność ofertowania.

Komunikacja z klientem

Inne formy kontaktu z klientem

Program daje możliwość wysyłania i odbierania służbowej poczty elektronicznej bez potrzeby korzystania z innych programów pocztowych. Umożliwia tworzenie szablonów maili, które przyspieszają tworzenie wiadomości i komunikację z klientem.

Icon24™ dopasowuje się do kancelarii

Duża konfigurowalność naszego systemu pozwala na dopasowanie go do stylu pracy każdej kancelarii.

Tworzenie własnych szablonów dokumentów

Definiowanie własnych słowników

Tworzenie dedykowanych (powtarzalnych) procesów obsługi (workflow)

Konfiguracja odbywa się za dodatkową opłatą.

Masz pytania?

Napisz lub zadzwoń do nas!

kontakt@icon24.pl

+48 533 381 109

Odpowiadamy na pytania od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00

Spraw sobie nowoczesną kancelarię z Icon24™

Icon24™ dysponuje wszystkimi funkcjonalnościami, które przydadzą się w prowadzeniu nowoczesnej kancelarii prawnej.